Events

Přijměte naše pozváníStará synagoga - Facebook

Velká synagoga

...naprostá velkolepost

The Great Synagogue
The Great Synagogue
The Great Synagogue

Proč stojí za návštěvu?

NEJVĚTŠÍ
Velká synagoga v Plzni je považována za největší synagogu v České republice a patří k největším v Evropě i ve světě.
POSLEDNÍ MOŽNOST JI NAVŠTÍVIT
Restaurátorské práce v interiéru synagogy započnou v roce 2019 a budou trvat několik let. Po tuto dobu budou možnosti synagogu navštívit výrazně omezeny.
UNIKÁTNÍ STYL
Synagoga byla postavena v neorenesačním stylu s bohatou vnitřní výzdobou.
DOSTUPNÁ
Velká synagoga se nachází nedaleko Staré synagogy a historického centra.

Historie Velké synagogy

The Great Synagogue Od poloviny 19. století se počet židovských obyvatel, kteří se zde po svém vypovězení po roce 1504 mohli opětovně usazovat, strmě vzrůstal. V roce 1854 žilo v Plzni 249 židů, v roce 1870 již 1207.
Nevíme sice přesně, kdy se o stavbě třetí novodobé synagogy začalo uvažovat, ale již roku 1874 za tímto účelem zakupuje zdejší židovská obec pozemek se zájezdním hostincem a stájí na 60 koní na plzeňském předměstí. Ačkoliv se obec zavázala na tomto pozemku vystavit do dvou let dvoupatrovou budovu, v následujících letech se započetím stavby otálí a několikrát žádá město o prodloužení této lhůty.
Změna nastává v den 40. výročí usednutí na trůn císaře Františka Josefa I., kdy byl (2.12.1888) položen základní kámen nové synagogy dle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera. Dva měsíce nato jsou již představitelé plzeňské obce nuceni konstatovat, že náklady plánované výstavby přesáhly místními cenami finančnční možnosti obce a v srpnu 1889 od původních plánů a další spolupráce s architektem Fleischerem zcela upouští. V nálsedujících měsících obec nechává zpracovat několik variantních skic, které podmínila vytvořením 1200 míst k sezení, stejně jako i celkovými náklady včetně mobiliáře ve výši 200 000 zlatých. Na dobrozdání znalců a poté, co se Emanuel Klotz vzdal honoráře za vypracování stavebních plánů, pokud by byl pověřen vlastní výstavbou, stává se tento známý plzeňský stavitel a majitel cihelen autorem největší synagogy v ČR a druhé největší v Ervopě.
V listopadu téhož roku jsou nové plány schváleny, počátkem března 1891 jse stavba započata a v srpnu 1893 ukončena.
Z pamětního listu, jež byl uložen v kopuli na špičce severní věže synagogy se dozvídáme, že celkové náklady na výstavbu činily 141 092,06 zlaté a k získání dalších finančních prostředků si obec sjednala úvěr ve výši 100 000 zlatých se splatností 33 a půl roku a s 4% úrokem.
Synagoga byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 7.9.1893 tak, aby byla již v užívání na židovský nový rok 5654, který začínal v neděli večer.
Z nově vybudované synagogy se ovšem plzeňští židé netěšili příliš dlouho. V lednu 1942 bylo třemi transporty nacisty deportováno do Terezína 2605 židů z Plzně. Od zničení Velkou synagogu nejspíše zachánila poloha mezi dvěma domy a také skutečnost, že sloužila jako prodejní sklad nábytku deportovaných židů a později se stala pracovní dílnou, kde se šily uniformy německým vojákům.
Boje o osvobození města na konci války dodnes připomínají viditelné otvory po kulkách na deskách desatera na vrcholku průčelí synagogy.
Po válce se synagoga navrátila židovské náboženské obci, která však byla po válečných útrapách značně zdecimována, vždyť se jich do Plzně z koncentračních táborů vrátilo pouhých 204. Plzeňští židé, kteří holocaust přežili, často emigrovali do Izraele nebo Spojených států.
Jen zázrakem přečkala synagoga i období komunistické zvůle a nebyla přestavena na městské lázně či tržnici. Postupně se její již tak žalostný stav zhoršoval a byla ponechána na pospas svému osudu.
Snaha židovské obce o záchranu této památky vyvrcholila v letech 1994 - 1998, kdy došlo k částečné rekonstrukci. Slavnostního znovuotevření synagogy na židovský svátek Tu biŠvat (11.2.1998) se zúčastnili přední představitelé města a státu.
V čoučasné době slouží synagoga svému původnímu účelu, zároveň je využívána jako výstavní a koncertní sál a úsilí židovské obce o dokončení její opravy kontinuálně pokračuje.

Otevírací doba

Od 30. září 2019 je Velká synagoga kvůli probíhající rekonstrukci pro návštěvníky uzavřena.
Rádi Vás však přivítáme ve Staré synagoze - nejstarší dochované synagoze v městě.

Kontakt

Velká synagoga

sady Pětatřicátníků 11
Plzeň, Česká republika
zoplzen@zoplzen.cz
  Synagoga: +420 602 394 772
  Rezervace: +420 377 235 749
  GPS 49.7467511N, 13.3729783E
Stará synagoga - Facebook

Stará synagoga

...skrytá krása

The Old Synagogue
The Old Synagogue
The Old Synagogue

Proč stojí za návštěvu?

NEJSTARŠÍ
Stará synagoga je nejstarší dochovanou synagogou v Plzni.
NOVĚ ZRESTAUROVÁNA
V roce 2014 byla synagoga zcela zrestaurována a obnovena.
JEDINEČNÁ
Dřevěný kazetový strop, na omítku malovaný zdobný baldachýn kolem Aron HaKodeš, stejně jako i dvě nad sebou situované ženské galerie činí z této synagogy jedinečný skvost celorepublikového významu.
STÁLÁ EXPOZICE
Expozice na první ženské galerii nabízí vhled do židovských dějin v rámci regionu, naopak druhá galerie je věnována úvodu do židovských zvyků a tradic.
DOSTUPNÁ
Stará synagoga je situována nedaleko Velké synagogy (cca 250m) a historického centra města (cca 250 m).
UKRYTÁ
Před zraky veřejnosti je skryta. Nachází se ve dvoře budovy se zelenou fasádou a lékárnou Menora ve Smetanových sadech 5 a každého svého objevitele zcela jistě okouzlí.

Historie Staré synagogy

Revitalizace židovských památek v ČR Stará synagoga v Plzni byla postavena v roce 1859 podle projektu Martina Stelzera.
Jedná se o budovu v neorománském slohu s pomocným vnějším schodištěm do patra, které slouží jako únikový východ.
Do hlavního sálu je vestavěna dvoupatrová ženská galerie na dřevěných sloupech. Výzdoba dřevěného svatostánku, obnoveného při rekonstrukci budovy v letech 2010-2014, je doplněna iluzorní malbou na omítce. Synagoga byla od roku 1869 vybavena varhanami, ty se však nedochovaly.
Po výstavbě tzv. Velké synagogy na Klatovské třídě (roku 1892) sloužila Stará synagoga jen k příležitostným akcím. Dnes se jedná o aktivní zasvěcenou synagogogu.
Celkové náklady na obnovu Staré synagogy dosáhly v rámci projektu “Revitalizace židovských památek” Kč 31.939.000,-.

Otevírací hodiny

Stará synagoga je otevřena každý den od neděle do pátku od 10 do 18 hodin.
Během šabatů, stejně jako i v době židovských svátků je synagoga pro veřejnost uzavřena.
I když usilujeme o to, abychom dostáli našemu přání, zajistit, aby byla synagoga pro veřejnost co nejdéle přístupná, přeci jen toho vždy nelze dosáhnout a musíme zkrátit otevírací dobu - v naprosté většině případů kvůli přípravě večerních koncertů. Proto jsme pro Vás připravili kalendář, kde si můžete otevírací dobu ověřit online. Nebo pokud organizujete návštěvu skupiny turistů, dejte nám vědět a my již za Vás ohlídáme, aby Vaše návštěva proběhla přesně podle Vašich plánů.

Rezervační systém


Vstupné a služby

Popis Cena
Základní Kč 55,-/návštěvník
Děti do 10 let Kč 0,-/návštěvník
Děti 10-15 let Kč 40,-/návštěvník
Rodinná sleva Minimálně 2 dospělí + 1 dítě Kč 80,-/rodina
Hromadná sleva Pouze pro skupiny od 15 návštěvníků. Kč 50,-/návštěvník
Doprovod Ped.dozor, průvodci, doprovod vozíčkářů apod. Kč 0,-/návštěvník
Anglicky hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 500,-/skupina
Německy hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 500,-/skupina
Česky hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 250,-/skupina

Kontakt

Stará synagoga

vnitroblok Smetanovy sady 5
Plzeň, Česká republika
zoplzen@zoplzen.cz
  Rezervace: +420 377 235 749
  GPS: 49.7445586N, 13.3742767E

EU
EU
EU

FAQ

Židovská obec Plzeň čítá 99 členů. Téměř polovina z nich žije přímo v Plzni.

Její členové se hlásí k moderní ortodoxii, konzervativnímu či reformnímu proudu nebo smýšlí čistě sekulárně. 54% členské základny je tvořeno ženami. Průměrný věk našich členů je 61 let.

Příjem obce pochází zejména z pronájmů svého majetku a vstupného do plzeňských synagog. Rekonstrukce, opravy a údržba našich nemovitostí je ve většině případů hrazena z našich vlastních zdrojů, částečně z fundraisingu.

Sociální program - většinou zaměřen na péči o přeživší holocaustu - je téměř plně hrazen z Claims Conference a Nadačního fondu obětem holocaustu.

V Plzni není žádná košer restaurace. Nejbližší se nachází v Praze (cca 100 km).

Seznam košer produktů, které je možné koupit v běžné obchodní síti je sestavován pražským rabinátem a je ke stažení na stránkách Židovské obce Praha.

Nejbližší obchod s košer potravinami je v Praze (kontaktujte předem Židovskou obec Praha), ve Vídni nebo nejpohodlnější způsob je nakupování online. Někteří z našich členů mají např. dobré zkušennosti s nakupováním na kosher4u.eu.

Přesný čas modliteb se od času v Praze liší o +4 minuty.

V plzeňských synagogách se v současnosti nekonají pravidelné ani sváteční bohoslužby. Členové obce se setkávají - obvykle jednou měsíčně - před šabatem. Toto setkání však není standardní bohoslužbou Kabalat šabat.

V Plzni není mikve. Nejbližší rituálně užívaná mikve se nachází v Praze.

Rituálně způsobilá mikve bude v Plzni zřízena během následujících 2-3 let a bude se nacházet v Rabínském domě za Velkou synagogou.

V roce 2018 uzavřelo představenstvo Židovské obce Plzeň smlouvu s panem rabínem Abrahamem Waldmanem (Brooklyn, NY) k zajištění obnovy mikve Baal Shem Tova v Ronspergu (Poběžovicích). V souladu se smluvním ujednáním bude tato mikve zřízena nejpozději do roku 2023. Více informací poskytne rav Waldman: +1-718-5222003 nebo shiewald@gmail.com nebo navštivte oficiální stránky projektu.

Suka se nachází v proluce mezi Starou a Pomocnou synagogou a je veřejně přístupná během svátku Sukot.

Pro potomky

Židovský hřbitov

Hledání židovských předků
v západočeském regionu

Jak můžeme pomoci

I když bychom všem genealogům i amatérským badatelům rádi pomohli, nenachází se v našem archivu žádné matriční záznamy. Ty je možné studovat na této adrese online.
V našem archivu se nenachází ani mnoho historických materiálů s vazbou na předválečné členy naší obce.
Jedním z nejpovolanějších odborníků na dokumentaci židovských náhrobků, jejich digitalizaci a odečítání nápisů je v regionu PhDr. Chvátal z Tachovského archivnického a muzejnického spolku - TAMUS.

Jak můžete pomoci Vy

Máte-li jakoukoliv fotografii či dokument, týkající se Vašich židovských příbuzných, kteří se narodili, žili nebo zemřeli v západočeském regionu a chtěli byste jejich kopie či scany sdílet, budeme velmi rádi. Mnoho a mnoho lidí beze stopy zmizelo a jediné, co po nich zbylo je často jen jméno v seznamu - někdy dokonce ani to. Podpořte naši snahu znovu se rozpomenout na naši minulost, přivést ji k životu a pomoci nám dodat lidský rozměr "pouhým jménům v seznamu."
Na židovských hřbitovech v regionu se nachází naprostá většina hrobových míst, u nichž nemáme k dispozici naprosto žádný kontakt na osobu, která je v příbuzenském stavu k pohřbeným. Prosíme, zůstaňme v kontaktu, abychom Vás mohli kontaktovat a navrhnout Vám vzájemně výhodný koncept spolupráce na opravě a údržbě hrobu Vašich předků.
Starý židovský hřbitov v Plzni je nyní ve vlastnictví Židovské obce Plzeň. Ačkoliv byl v minulosti tento hřbitov velmi poničen a zachovalo se na něm jen pár původních náhrobků, samotná hrobová místa nebyla nikdy narušena. Pokud byl Váš příbuzný pohřben na tomto hřbitově a máte zájem o znovuosazení hrobu jednoduchým náhrobkem, prosím připojte se k naší snaze vrátit pietu a důstojnosti tomuto svatému místu.

Seznam židovských hřbitovů v západočeském regionu

uspořádáno podle..

Arnoltov
Becov
Bezdruzice
Blovice
Dlouha Ves
Dlouhy Ujezd
Dolni Lukavice
Domazlice
Drmoul
Frantiskovy Lazne
Hartmanice
Horazdovice
Hresihlavy
Hroznetin
Cheb - Medieval
Cheb - New
Chlistov
Chodova Plana - New
Chodova Plana - Old
Janovice nad Uhlavou
Karlovy Vary
Kasejovice
Klatovy
Kolinec
Koren
Kostelni Briza
Kozlany
Kynsperk nad Ohri
Lazne Kynzvart
Loket
Loucim
Lomnicka u Plesne
Luka
Marianske Lazne
Mala Sitbor
Ptenin
Mesto Touskov
Mutenin
Nejdek
Nectiny
Nove Sedliste
Nyrsko
Osek u Rokycan
Pilsen - New
Pilsen - Old
Pilsen - Medieval
Pnovany
Pobezovice u Domazlic
Podmokly
Pořejov
Poutnov
Prestice
Puclice
Rabi
Rabstejn nad Strelou
Radnice
Rokycany
Slatina
Spalene Porici
Stod
Straz u Tachova
Strazov
Stribro
Susice - New
Susice - Old
Stenovice
Svihov - New
Svihov - Old
Svojsin
Tachov - New
Tachov - Old
Telice
Teresov
Uboci
Utvina
Velhartice
Velka Sitbor
Vseruby u Plzne

Arnoldsgrün, Arnitzgrün
Bad Königswart
Blowitz, Plowycze
Bodmokl, Podmokl, Podmok, Potok
Brennporitschen
Dolní Žandov, Amonsgrün, Unter-Schandau
Drosau
Dürrmaul
Eger
Eger
Elbogen
Franzensbad
Hartmanitz
Herschihlau, Reschihlau, Reschohlau, Rzescholau
Hochpetsch, Petschau
Horaschdowitz, Horažďowitz, Horaždiowitz
Janowitz and der Angel
Karlsbad
Kassejowitz, Kassowitz
Kirchenbirk
Klattau
Klein Schüttüber
Klistau
Kolinetz, Kollinetz
Königsberg an der Eger
Koschlan
Kurschin
Kuttenplan
Kuttenplan
Langendorf
Langendörflas
Lautschim
Lichtenstadt
Marienbad
Merklín
Mies
Milíkov, Gross Schüttüber
Muttersdorf
Netschetin
Neu Zedlisch
Neudek
Neuern
Neustadtl am Klinger
Pauten
Pilsen
Pilsen
Pilsen
Piwana
Prostiboř, Döllitschen, Teltschen, Prostwerg
Přestitz, Pschestitz
Purschau
Putzlitz
Rabenstein and der Schnella
Rabi, Raby
Radnitz
Rokitzan, Rokytzan, Rockizan
Ronsperg, Ronšperk
Řebří, Schweissing, Ošelín, Leiter
Řešín, Weseritz, Rössin
Schüttenhofen
Schüttenhofen
Schwihau
Schwihau
Slatina
Staab
Stadt Tuschkau
Steingrub
Stienowitz
Tachau
Tachau
Taus
Tereschau
Uitwa
Unterlukawitz
Verušičky, Luck
Wellartitz, Welhartitz
Wossek
Wscherau 

טאכוי
ד''מ
דעליטשען ד''ש ט''ש פראסטווערג פ''ב
דראזוי
האראזדאוויצע
וואססעק
וועזעריטץ
טויס
יאנאוויטץ
לאנגענדארף
לאנגענדערפלאס
לויטשים
ליכטענשטאדט
מ''ד
מיעס
נייערן
נייצעדליש נ''צ
ניישטאדטל נ''ש
סלאטינא
פאטאק
פורשוי
פיוואנא
פילזן
פעטשוי
קאלינעטץ
קאסאוויטץ
קאשלאן
קוטטענפלאן
קורשין
קלאטוי
קליסטוי
ראבי
ראבן שטיין
ר''פ
שוויאוי
שווייסינג
שטינאוויץ
שיטטענהאפען
שערוי

Arnoltov
Bečov
Bezdružice
Blovice
Dlouhá Ves
Dlouhý Újezd
Dolní Lukavice
Domažlice
Drmoul
Františkovy Lázně
Hartmanice
Horažďovice
Hřešihlavy
Hroznětín
Cheb - Medieval
Cheb - New
Chlistov
Chodová Planá - New
Chodová Planá - Old
Janovice nad Úhlavou
Karlovy Vary
Kasejovice
Klatovy
Kolinec
Kořen
Kostelní Bříza
Kožlany
Kynšperk nad Ohří
Lázně Kynžvart
Loket
Loučim
Lomnička u Plesné
Luka
Mariánské Lázně
Malá Šiboř
Ptenín
Město Touškov
Mutěnín
Nejdek
Nečtiny
Nové Sedliště
Nýrsko
Osek u Rokycan
Plzeň - New
Plzeň - Old
Plzeň - Medieval
Pňovany
Poběžovice u Domažlic
Podmokly
Pořejov
Poutnov
Přeštice
Puclice
Rabí
Rabštejn nad Střelou
Radnice
Rokycany
Slatina
Spálené Poříčí
Stod
Stráž u Tachova
Strážov
Stříbro
Sušice - New
Sušice - Old
Svojšín
Štěnovice
Švihov - New
Švihov - Old
Tachov - New
Tachov - Old
Telice
Terešov
Úbočí
Útvina
Velhartice
Velká Šiboř
Všeruby u Plzně

EU Projekty

IROP

Projekt

Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004613

je financován Evropskou unií.


Cíl projektu: Využití potenciálu dědictví židovské kultury v České republice a realizovat projekt obnovy a využití souboru významných židovských památek v Plzni prostřednictvím zlepšení technického stavu památky, posílení ochrany a zabezpečení památek a poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb souvisejících se židovskými tématy.

Projekty ŽO Plzeň

2021

Cyklus koncertů v synagoze

Projekt finančně podpořila: Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 45.000,-
Hlavním záměrem našeho projektu je uspořádat koncertní cyklus v období května až září, který představí výběr interpretů prezentující tradiční židovskou hudbu klezmer.
Hudební žánr world-music / klezmer / alternative zatím v Plzni není nijak prezentován, proto jsme se rozhodli rozšířit odkaz skrze 5 vybraných hudebních uskupení, věnujících se právě tradiční židovské hudbě, avšak v novém pojetí a alternativní formou.
V projektu prostřednictvím hudebního zážitku podzvedneme odkaz židovské kultury a propojíme tradici s moderním přístupem doby.
Uspořádáním těchto koncertů se chceme stát se živou platformou pro návštěvníky hledající jedinečné kulturní zážitky v neobvyklém prostoru, jako je právě synagoga. Nabídneme příjemné útočiště studentům i seniorům, dětem i pracujícím v městském zákoutí, skrytém a přitom pulzujícím vlastním životem - místo necháme růst skrze tyto živé koncerty a budeme předávat z rukou nadaných umělců vášeň k hudbě a umění široké veřejnosti.

Dětský koutek

Projekt finančně podpořil: Nadační fond obětem holocaustu
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 15.000,-
Cílem projektu je uspořádání pravidelné dětskou dílničky při každém z pravidelných modlení v synagoze a společné oslavě svátků pod vedením zkušeného madricha.
Nebudeme se omezovat pouze na rukodělné práce, to naše hochy až tak nezaujalo. Do programu chceme zapojit i drobné sportovní aktivity.

Judafest

Projekt finančně podpořil: Nadační fond obětem holocaustu
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 25.000,-
Cílem projektu je umožnit festivalu Judafest překročit hranice Prahy a stát se festivalem židovské kultury se skutečným regionálním přesahem. Zároveň je naším cílem obstát v silném konkurenčním prostředí plzeňských festivalů, ale hlavně prezentovat židovskou kulturu prostřednictvím kvalitního programu.

Osm světel

Hlavním cílem projektu je netradiční formou oživit kulturní náplň Staré synagogy v Plzni, podzvednout odkaz židovské kultury a propojit tradici s moderním přístupem doby.
V roce 2021 jako jednu z kulturních aktivit chceme uspořádat světelnou výstavu a videomapping ve spolupráci s plzeňskou Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. Tato moderní technologie, opouštějící tradiční formy kulturního programu Staré synagogy, dokáže zaujmout širší publikum, a to nejen plzeňské veřejnosti. Propojení světla a Chanuky, neboli svátku světel, je přirozené. Výhodou pro realizaci je i období, kdy se tento svátek slaví, a to přelom listopadu a prosince. Touto dobou je již brzy tma, což umožňuje přenést světelnou instalaci i do venkovních prostor synagogy. Stará synagoga často uniká pozornosti návštěvníků nejen v konkurenci s Velkou synagogou, ale i svou polohou a faktem, že se nachází ve vnitrobloku. Světelná instalace tak nebude jen v samotných prostorách synagogy, ale i na nádvoří a v místech před vchodem ve Smetanových sadech.

Přednášky pro veřejnost

Projekt finančně podpořil: Nadační fond obětem holocaustu
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 20.000,-
Hlavním cílem projektu je udržení a rozšíření stávající programové nabídky Staré synagogy v oblasti obecně edukační. V roce 2021 uspořádáme ne méně než 28 přednáškových hodin pro veřejnost.

Připomínka lednových transportů

Projekt finančně podpořil: Nadační fond obětem holocaustu
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 40.000,-
Naším cílem je především připomenout a uctít památku a utrpení, které museli naši plzeňští židovští spoluobčané prožít. Jde především o to nezapomenout na relativně nedávnou historii, která se postupně z pamětí mnoha spoluobčanů vytrácí a postupně dochází k jejímu upozaďování.
V roce 2021 chceme v tomto směru pokračovat a navázat na to, co se loni podařilo. Nedáme výrazný prostor pro projevy, ale opět se spíše zaměříme na emoční dopad na účastníky shromáždění - zejména audiovizuálními prostředky a akcentací toho, že šoa není pouze o generaci zavražděných, ale i o generacích, které se již nikdy nemohly narodit.

Stromy - Nový židovský hřbitov Plzeň

Projekt finančně podpořil: Nadační fond obětem holocaustu
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 70.000,-
Stromy na Novém židovském hřbitově v Plzni jsou ve velmi zanedbaném stavu a představují zásadní bezpečnostní riziko pro jeho návštěvníky. Cílem tohoto projektu je postupně v několika etapách prořezem, vyvazováním či kácením minimalizovat nebezpečí vzniku škody na majetku či zdraví/životě návštěvníků tohoto hřbitova. Stejný projekt byl již realizován v letech 2019-20 a jedná se o jeho pokračování.

Stromy - Starý židovský hřbitov Plzeň

Projekt finančně podpořil: Nadační fond obětem holocaustu
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 30.000,-
Stromy na Starém židovském hřbitově v Plzni jsou ve velmi zanedbaném stavu a představují zásadní bezpečnostní riziko pro jeho návštěvníky. Cílem tohoto projektu je postupně v několika etapách prořezem, vyvazováním či kácením minimalizovat nebezpečí vzniku škody na majetku či zdraví/životě návštěvníků tohoto hřbitova. Stejný projekt byl již realizován v letech 2020 a jedná se o jeho pokračování.

Synagoga včera, dnes a zítra

Projekt jsme nazvali „Synagoga – včera, dnes a zítra“. Jeho cílem je přivést širší publikum do této významné plzeňské památky a zároveň tak představit její kulturní náplň. Věříme, že prostřednictvím tohoto projektu dokážeme oslovit pestré spektrum návštěvníků, ať již z mladé nebo seniorské generace. Zvolili jsme proto tři multižánrové platformy, a to: literární, filmovou a hudební, kde každá z nich obsahově kopíruje název projektu. Představíme tak tradiční a současnou židovskou kulturu a také vizi, kterou by se produkce v prostoru synagogy v budoucnu mohla ubírat. Projekt bude hodnocen za úspěšný, pokud se podaří uskutečnit 9 tematicky komponovaných večerů s celkovou účastí ne méně než 300 osob.

Šana

Projekt finančně podpořil: Nadační fond obětem holocaustu
Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 25.000,-
Hlavním cílem projektu je zlepšit fungování společenství, posílení pocitu sounáležitosti jeho členů. Podpořit proces pozvolného otevírání se přijímání nových členů, avšak za předpokladu lpění na tradici našich otců, nikoliv na rezignaci na tradiční hodnoty, které naše společenství činí jedinečným.
K tomuto cíli vedou dílčí cíle:
 • 1) náboženský: podpora tradičního pořádání oslav svátků a polosvátků ve společenství židů, pořádání pravidelných bohoslužeb.
 • 2) aktivizační: posílení interakce členů při přípravě těchto akcí - příprava pesachového sederu, šabatové seudy, zdobení a stavba suky.
 • Úspěšnou realizací projektu tedy chceme dosáhnout vybudování živého a funkčního společenství členů, sdílejících tradiční hodnoty tak, aby je byli připraveni předat a sdílet ve svém přirozeném prostředí. Posílit pocit sounáležitosti v rámci rozmanitosti členské základny tak, aby členové při společném prožitku či aktivitě vnímali svou identitu Žida/Židovky pozitivně a tento zážitek či zkušenost dokázali předat i dalším generacím.  פורים שפיל 2021

  Námět, scénář, režie, střih a vše ostatní:
  Lea Kreisingerová
  Asistent režie:
  Barbora Freund  !פורים שמח

  Účinkují

  Rozárie DOLEJŠOVÁ
  Michal FORŠT
  Lea FORŠTOVÁ
  Sigal FORŠTOVÁ
  Jonatán FREUND
  Ruben FREUND
  Eliáš KLAUS
  Ester KLAUSOVÁ
  Debora KREISINGEROVÁ
  Lea KREISINGEROVÁ
  Jan Jaroslav LUBAS
  Mirjam MOUDRÁ
  David ŽÁČEK
  Miriam ŽÁČKOVÁ

  Kurzy 2021/2022


  Moderní hebrejština (Ivrit)

  jazykový kurz pro veřejnost

  60minutové lekce Kč 2000,-/semestr.
  Nabídka online výuky.

  Lektorkou je paní Karolina Kašeová, vyučující Ivrit na Ulpanu, Lauderových školách a Filosofické fakultě UK v Praze. Kurzy budou probíhat v menších skupinkách online přes program ZOOM. Pro otevření dané úrovně byl stanoven minimální počet 6 účastníků. Zároveň nabízíme i kurz pro děti. Přesný čas jednotlivých kurzů bude zpřesněn dle počtu zájemců.
  Výuka bude probíhat v 60minutových lekcích. Zimní semestr probíhá v termínech 1.10.2021 - 15.1.2022, letní semestr 1.2.2022 - 15.6.2022. Nabízíme Vám možnost registrovat se do kurzů v těchto úrovních:

  Hebrejština pro začátečníky

  Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakékoli předchozí znalosti hebrejského jazyka.
    Termíny: Čtvrtek 17.00-18.00 hod. (Hebrejština pro začátečníky)


  Hebrejština pro začátečníky - navazující kurz

  Kurz je určen studenům, kteří buď absolvovali předchozí začátečnický kurz (leden-červen 2021) nebo studentům, kteří již mají s hebrejštinou zkušenosti. Ovládají hebrejskou abecedu, umí základní zdvořilostní fráze a základní slovesa v přítomném čase.
    Termíny: Středa 17.00-18.00 hod. (Hebrejština pro začátečníky navazující kurz)
             Čtvrtek 18.30-19.30 hod. (Hebrejština pro začátečníky navazující kurz)
             Pátek 10.30-11.30 hod. (Hebrejština pro začátečníky navazující kurz)

  Hebrejština pro mírně pokročilé studenty

  Kurz je určen studentům, kteří ovládají přítomný čas sloves a znají základní infinitivy. Dokáží v hebrejštině komunikovat na vyšší než základní úrovni. Úroveň kurzu odpovídá zhruba 9. kapitole učebnice Ivrit min ha hatchala.
    Termíny: Pátek 16.15-17.15 hod. (Hebrejština pro mírně pokročilé studenty)

  Hebrejština pro děti

  Kurz je určen žáků, kteří absolvovali předchozí kurz (leden-červen 2021) a žákům, kteří ovládají hebrejskou abecedu a umí základní slovíčka v hebrejštině.
    Termíny: Pátek 15.15-16 hod. (Hebrejština pro děti)
  Krav maga

  kurz pro veřejnost

  Cena 60minutové lekce Kč 121,-.
  Zahájení kurzu předpokládáme v září 2022.

  Jakmile to situace umožní, zahájíme kurz výuky systému sebeobrany a boje zblízka krav maga. Jednotlivé lekce budu probíhat pouze prezenčně v Domě šámese s maximální kapacitou 2-3 frekventantů na hodině. Výuka bude vedena licencovanou lektorkou Leou Kreisingerovou v 60minutových lekcích. Kurzy jsou určené pro děti do 15 let.

  Nadace Rudolfa Löwyho
  a plzeňských židů
  pro plzeňské synagogy

  The Rudolf Loewy Foundation

  Uzávěrka pro

  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
  O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

  končí:

  30.10.2021


  Žádost o nadační příspěvek

  ke stažení


  Vznik a poslání nadace

  Židovská obec Plzeň a město Plzeň založili 29.8.1994 nadaci na záchranu plzeňských synagog, které byly po 55 letech totalitních a nepřátelských režimů v dezolátním stavu.
  Úkolem nadace je získávat a účelně rozdělovat finanční prostředky na jejich opravy, ale i kulturní a společenské využívání, neboť jejich původní užití výhradně pro náboženské účely již synagogy nemohou naplnit.
  Za tímto účelem vložili do NRL oba zakladatelé první část nadačního jmění, a stát prostřednictvím Národního investičního fondu (z výnosů 1. vlny privatizace) rozdělil za účelem rozvoje občanského sektoru mezi nadace stovky milionů Kč, z nichž také NRL dostala propůjčených 2,635 mil. Kč, z jejichž přísně regulovaných výnosů mohla rozvíjet svoji činnost. V roce 2014 tyto sumy MF ČR předalo plně do majetku nadací, a nyní tvoří větší část nadačního kapitálu NRL.
  Rok předtím zažila nadace kritické období kvůli nechtěnému porušení vlastního statutu, což se podařilo za pomoci bývalé předsedkyně ŽO Plzeň Evy Štixové a soudce Krajského soudu v Plzni Václava Mertla překonat a nadaci i její nadační jmění zachovat pro další činnost.
  Také synagogy v Plzni jsou již dávno zachráněny, a tak v několika minulých letech podporuje nadace téměř výlučně jen kulturní počiny v synagogách. Původní název Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog byl 31.5.2021 změněn na Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů pro plzeňské synagogy.

  Správní rada

  Vladimír Bako - předseda
  Věra Tydlitátová - místopředsedkyně
  Marcel Hájek
  Peter Braun
  Zuzana Zatloukalová

  Dozorčí rada

  Pavel Schwarz - předseda
  Jaroslav Lobkowicz
  Eliška Bartáková

  Výroční zprávy

  2020   2019   2018   2017   2016  

  Podpořili jsme

  2020

  Příjemce: z.s. Koncerty Plzeňsko
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 25.000,-

  Příjemce: z.s. Koncerty Plzeňsko
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 15.000,-

  Příjemce: z.s. ProCit
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 25.000,-

  Příjemce: z.s. ProPhoto
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 75.000,-

  Příjemce: z.s. Procházky uměním
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 45.000,-

  Příjemce: o.p.s. Domovinka - sociální služby
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 12.000,-

  Příjemce: z.s. Goteo
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 25.000,-

  Příjemce: Židovská obec Plzeň
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 45.000,-

  2019

  Benefiční koncert ProCit 2019

  Příjemce: Občanské sdružení ProCit, zapsaný spolek
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 20.000,-
  Sdružení každoročně pořádá velmi oblíbenou kulturní akci Benefiční koncert pro ProCit ve Staré synagoze. V roce 2019 proběhne již 7. ročník.
  Tato společenská akce se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Plzeň, která na ni zapůjčuje reprezentativní prostory Staré synagogy.
  Na koncertu tradičně vystupují nejen známé osobnosti jako Vlaďka Bauerová s kapelou či mužský vokální kvintet Hlasoplet, ale snažíme se představit i výjimečné umělce, kteří jsou nějak spojeni s problematikou poruchy autistického spektra, jako například minulý rok čtrnáctiletého klavíristu s Aspergerovým syndromem Denise Szavbota z Prahy.

  Rok židovských skladatelů ve Staré synagoze v Plzni

  Příjemce: Koncerty Plzeňsko, z.s.
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 30.000,-
  V roce 2019 bychom chtěli připomenout 200 let od narození Jacquese Offenbacha, 100 let Gideona Kleina a 210 let Felixe Mendellssohna Bartholdyho.
  Pro tuto tématiku byli vybráni zkušení interpreti židovské hudby - komorní orchestr Atlantis collegium ve spojení s mladou plzeňskou smyčcovou sekcí L'estro arco, dále komorní soubor houslistky Radky Beranové a pro upravenou historickou hudbu soubor Jidiš ve třech. V dramaturgii jsou pro možné doplnění programu další dva židovští jubilanti, a to Hans Krása a Pavel Haas - oba 130 let od narození.
  Koncerty se uskuteční ve Staré synagoze v Plzni v období květen-říjen 2019 a budou uvedeny slovem ke zmíněným výročím.
  K odborné spolupráci se opět ochotně přihlásila plzeňská a pražská konzervatoř a Akademie staré hudby v Brně, a především Židovská obec Plzeň, která projekt podpoří při vlastním uspořádání akcí poskytnutím vzácného prostoru Staré synagogy.

  Výstava obrazů a uměleckých děl k benefiční akci pro hospic

  Příjemce: Hospic sv. Lazara, zapsaný spolek
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 30.000,-
  Hospic svatého Lazara je jediný lůžkový hospic v Plzeňském kraji, specializované zdravotnické zařízení s 28 lůžky, poskytující přes 20 let paliativní péči.
  Financování hospice je zajištěno jen z poloviny zdravotními pojišťovnami, další prostředky jako nezisková organizace získává formou (nenárokových) dotací od města Plzně, kraje, z darů fyzických a právnických osob, obcí, měst a nadací.
  Cílem projektu je uspořádání druhého ročníku benefiční aukce obrazů a uměleckých předmětů, jejíž výtěžek poputuje na sbírkový účet Hospice svatého Lazara.
  Předaukční výstava proběhne v prostorách Staré synagogy od 6. do 17. května 2019. V sobotu 18. května potom proběhne v plzeňské Měšťanské besedě samotný dražební večer.

  Jaroslav Beneš - Fotografie

  Příjemce: Občanské sdružení Pro Photo, z.s.
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 20.000,-
  Cílem projektu je představit plzeňské veřejnosti i návštěvníkům města tvorbu autora s plzeňskými kořeny a zároveň oživit kulturní dění ve městě. K výstavě bude vydán menší katalog ve formě skládačky s ukázkami vystavených prací.

  Charitativní koncert projektu Díky dětem

  Příjemce: Nadace 700 let města Plzně
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 10.000,-
  Charitativní koncert pro Díky dětem se koná za účelem podpory projektu samotného a jeho výtěžek bude věnován ve prospěch sbírky.
  Vystoupí hudební škola Jéčko a soubor Basta Fidli.
  Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí dětem v Plzni.
  Pro každý rok jsou vybrány projekty v sociální oblasti, do nichž je směřován celoroční výtěžek sbírky.


  2018

  Tři koncerty pro Rudolfa Löwyho v plzeňských synagogách (Velké nebo Staré)

  Příjemce: Koncerty Plzeňsko, zapsaný spolek
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 30.000,-
  V rámci podpořeného projektu byly nakonec uspořádány celkem čtyři koncerty ve Staré synagoze v Plzni.
  Písně beze slov - hudba židovských autorů 19. a 20. století - Musica dolce vita (18.4.2018)
  Židovské písně a anekdoty - H. Frejková se souborem (30.8.2018)
  Židovská historická hudba - Motus harmonicus (16.10.2018)
  Radost v baroku (bonusový koncert) - Concerto aventino L'estro arco (11.11.2018).

  Město Plzeň a Republika československá

  Příjemce: Občanské sdružení Pro Photo, spolek
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 80.000,-
  Ve Velké synagoze v Plzni byla v hlavní sezóně 2018 instalována výstava rozsáhlého výběru fotografií z archivu Národopisného muzea v Plzni, zaměřených tématicky na vznik Československa v roce 1918.
  Soubor představil obrazově působivé fotografie z několika okruhů - významné události, osobnosti, život, kultura, práce, služby, architektura a rozvoj.
  Výstava byla věnována památce Rudolfa Löwyho, od jehož narození uplynulo rovněž 100 let a organizátoři do výstavy zařadili i snímky související s jeho životem.
  K výstavě byl vydán obsáhlý reprezentativní katalog navazující na ediční řadu katalogů vydávaných k výstavám ve Velké synagoze.


  2017

  20 let Czech Press Photo

  Příjemce: Občanské sdružení Pro Photo, spolek
  Výše poskytnutého nadačního příspěvku: Kč 60.000,-
  Ve Velké synagoze v Plzni byla v hlavní sezóně 2017 instalována výstava rozsáhlého výběru fotografií z 20 ročníků soutěže novinářské fotografie Czech Press Photo.
  Výstava představila výběr toho nejlepšího, co bylo v uplynulých 20 letech v tomto oboru vizuální komunikace vytvořeno v několika kategoriích (fotografie roku, aktualita, reportáž, sport, každodenní život, lidé, o kterých se hovoří, portrét, umění a zábava, příroda a životní prostředí aj.).
  Soubor představil obrazově působivé fotografie a zároveň byl ohlédnutím a připomenutím důležitých událostí naší nedávné historie.
  K výstavě byl vydán obsáhlý reprezentativní katalog navazující na ediční řadu katalogů vydávaných k výstavám ve Velké synagoze v Plzni.


  Podpořte nás

  Naši činnost můžete podpořit darem na nadační účet:

  4 111 010 381/8040

  Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám pomoci a podpořili naši činnost. Velmi si toho vážíme.


  Kontakt

  Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů pro plzeňské synagogy

  Smetanovy sady 5
  Plzeň, Česká republika

  nrl@zoplzen.cz
  +420 377 235 749
  IČO: 49777327
  Zápis v nadačním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27 z 27. ledna 1999.

  Pro členy

  Přijímáme rezervace na

  Roš haŠana & hostinu před Jom Kipur

  do konce zbývá:


  Rezervační formulář

  online rezervace z pohodlí domova

  svátky

  Aktuálně  Kontakt

  Židovská obec Plzeň

  Smetanovy sady 5
  Plzeň, Česká republika
  zoplzen@zoplzen.cz
  +420 377 235 749


  Elements

  Text

  This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


  Heading Level 2

  Heading Level 3

  Heading Level 4

  Heading Level 5
  Heading Level 6

  Blockquote

  Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

  Preformatted

  i = 0;
  
  									while (!deck.isInOrder()) {
  										print 'Iteration ' + i;
  										deck.shuffle();
  										i++;
  									}
  
  								print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

  Lists

  Unordered

  • Dolor pulvinar etiam.
  • Sagittis adipiscing.
  • Felis enim feugiat.

  Alternate

  • Dolor pulvinar etiam.
  • Sagittis adipiscing.
  • Felis enim feugiat.

  Ordered

  1. Dolor pulvinar etiam.
  2. Etiam vel felis viverra.
  3. Felis enim feugiat.
  4. Dolor pulvinar etiam.
  5. Etiam vel felis lorem.
  6. Felis enim et feugiat.

  Icons

  Actions

  Table

  Default

  Name Description Price
  Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
  Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
  Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
  Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  100.00

  Alternate

  Name Description Price
  Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
  Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
  Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
  Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  100.00

  Buttons

  • Disabled
  • Disabled

  Form